Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

A Ferdinand Gross Hungary Kft webáruháza

Kosaram:

0
Az Ön bevásárlókosara üres.

0

.

ÁSZF

A Ferdinand Gross Hungary Kft Általános Szerződési Feltételei

1.§. Általános szabályok

A Ferdinand Gross Hungary Kft. minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételektől felek közös megegyezéssel eltérhetnek, illetve egyedi megállapodást is köthetnek.

2.§. A szerződés létrejötte  

A Ferdinand Gross Hungary Kft. csak a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt visszaigazolása útján létrejött szerződés alapján létesít saját árui adásvételére, illetve szállítására jogviszonyt. Ehhez képest szóbeli megállapodások érvénytelenek. A telefonon és e-mailben feladott megrendelés, és az annak e-mailben, faxon vagy egyéb írásos formában történő visszaigazolása, illetve az áru átvételi elismervényének aláírása megfelel az írásban feladott megrendelésnek. A Ferdinand Gross Hungary Kft. a megrendelő nyomtatvány adatainak értelemszerű kitöltésével fogadja el a vevő, illetve a megrendelő által aláírt ajánlatot, amelynek révén a Ferdinand Gross Hungary Kft. és a vevő közötti adásvételi, vagy szállítási szerződés jön létre. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak a Ferdinand Gross Hungary Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási, vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Ferdinand Gross Hungary Kft. nem köteles az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, ezzel szemben a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult a tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani.

3.§. Szerződéses eladási ár

A Ferdinand Gross Hungary Kft. mindenkori eladási árai az általa visszaigazolt árakkal megegyezők. Az árak forintban vagy euróban, a vevő által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. A Ferdinand Gross Hungary Kft. egységárai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételeken az ÁFA-tartam feltüntetésre kerül. A Ferdinand Gross Hungary Kft. a mindenkori aktuális árjegyzékben meghatározott összegű kikészítési, csomagolási és szállítási költséget számítja fel. A Ferdinand Gross Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult a meghiúsult szállítás során felmerült kikészítési, csomagolási és szállítási költségeket az előbbiekben meghatározott értékben vevő felé felszámolni.

4.§. Az áru kiszállítása és átadása

A Ferdinand Gross Hungary Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, az ennek ellenére esetleg előforduló szállítási késedelem miatt a vevő kártérítési- vagy egyéb igényt nem támaszthat, érdekmúlás esetén azonban jogosult a szerződéstől elállni. A Ferdinand Gross Hungary Kft. egyéb eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő 8 napot meghaladó átvételi késedelembe esik, vagy az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult a szerződéstől elállni, és az árut másnak értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A vevő az árut a fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át.

5.§. Mennyiségi és minőségi reklamációk 

A vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 15 napon belül jelentheti be írásban a Ferdinand Gross Hungary Kft-nél. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor. Minőségi reklamáció esetében a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, csomagolását és megnevezését feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak. A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, elkerülésére, avagy a harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges.

6.§. Vételár kiegyenlítése

A Ferdinand Gross Hungary Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru átvételekor azonnal kiegyenlíti, míg átutalásos fizetési mód esetén a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a Ferdinand Gross Hungary Kft. a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég szolgáltatásait veheti igénybe. Az adásvételi (szállítási) szerződés megkötésével a vevő egyben hozzájárul, hogy ebben az esetben a Ferdinand Gross Hungary Kft. a vevőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek átadja. A követelés érvényesítésének költségét, mint a Ferdinand Gross Hungary Kft.-nél felmerült kárt, minden esetben a vevő köteles megfizetni. A vevő ezen túlmenően teljes mértékben elfogad és fizet minden, a számla ellenértékének behajtásával kapcsolatban a követeléskezelő cégen kívüli költséget (mint pl.: ügyvédi díjak vagy bírósági illetékek). A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn a Ferdinand Gross Hungary Kft-vel szemben, fizetését a Ferdinand Gross Hungary Kft. minden esetben a legrégebbi tartozásra fogja elszámolni. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy a Ferdinand Gross Hungary Kft. jogosult a szerződéstől elállni, és a 7.§-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles.

7.§. Tulajdonjog fenntartása

A Ferdinand Gross Hungary Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli a Ferdinand Gross Hungary Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben a Ferdinand Gross Hungary Kft. fenntartott tulajdonjogát érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével haladéktalanul a Ferdinand Gross Hungary Kft. részére visszaadni. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében a Ferdinand Gross Hungary Kft. igazolt képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást.

8.§. Kihelyezett raktárak

Ha a vevő átadás-átvételi elismervény aláírásával a Ferdinand Gross Hungary Kft-től egy meghatározott kihelyezett raktár létesítése céljából árut vesz át, akkor az így átvett mennyiséget a lehető legnagyobb gondossággal, saját és mások árujától elkülönítve, a Ferdinand Gross Hungary Kft. tulajdonjogát jól láthatóan feltüntetve kell kezelnie és mint a Ferdinand Gross Hungary Kft. tulajdonát megőriznie. A vevő a raktárban kezelt árumennyiségben esetlegesen előálló bármilyen kár esetén a Ferdinand Gross Hungary Kft-t teljes körűen kártalanítja. A vevő az így átvett árumennyiségből jogosult a Ferdinand Gross Hungary Kft. mindenkori árlistája szerint saját céljaira árut átvenni. Vevő köteles - egyéb kikötés hiányában - minden naptári hónapban a nála tárolt, Ferdinand Gross Hungary Kft. tulajdonát képező árukról írásbeli leltárt adni, melyben köteles feltüntetni a raktárban maradó, ill. az abból átvett áruféleségek darabszámát. A Ferdinand Gross Hungary Kft. az írásbeli lista alapján a vevő által átvett árukat leszámlázza, amelyet a vevő a számlában közölt határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A Ferdinand Gross Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy 24 órás előzetes értesítés mellett a vevő havi írásbeli leltárjában feltüntetett egyéb áruit visszaszállítsa. Amennyiben a vevő vagy harmadik személy az eredetileg meghatározott raktárból valamely árut bármely okból eltávolít, úgy azt saját célú felhasználásnak kell minősíteni és az áru ellenértékét haladéktalanul ki kell fizetni. A raktárba szállított valamennyi áru, az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig a Ferdinand Gross Hungary Kft. tulajdonában marad, a 7.§. szerint. A vevő a Ferdinand Gross Hungary Kft-nek megadja a jogot, hogy 24 órával történő előzetes bejelentés alapján munkaidő alatt az árut leltározhassa, és a megőrzés és szakszerű tárolás körülményeit ellenőrizhesse.

9.§. Egyebek

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak. A Ferdinand Gross Hungary Kft-nek jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitái eldöntésében a jogvita tárgyát képező értéktől függően kizárólagos illetékességgel a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék jár el.

Általános Üzleti Feltételek (PDF)