Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Sklep internetowy Ferdinand Gross Polska Sp.z o.o.

Mój koszyk:

0
Nie masz produktów w koszyku.

0

.

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

I. Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne warunki handlowe stanowią podstawę wszelkich
obecnych i przyszłych dostaw i usług świadczonych przez Ferdinand
Gross Polska Sp. z o.o.

Niniejsze postanowienia dotyczą stosunków z przedsiębiorcami.
W przypadku umów zawieranych z konsumentami postanowienia
te obowiązują w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z
postanowieniami ustawy kodeks cywilny i innymi.

Jeśli dostawy nastąpią bez potwierdzenia zamówienia, wówczas
rachunek lub dowód dostawy należy traktować jako potwierdzenie
zamówienia z uwzględnieniem ujętych tam ogólnych warunków
handlowych.

Wszelkie postanowienia regulujące w sposób odmienny lub
uzupełniający poniższe ustalenia wymagają uzgodnienia i pisemnego
potwierdzenia z naszej strony. W przeciwnym razie ich skuteczność
jest wyłączona i nie wymaga naszego wyraźnego sprzeciwu.

II. Oferta i ceny

Zastrzegamy możliwość zmiany ceny, po upływie okresu ważności
oferty. W powyższej sytuacji obowiązującą cenę stanowić będzie cena
określona z magazynu i przy odbiorze oryginalnych paczek. Ceny
wyrażone są w złotych i nie zawierają ustawowego podatku VAT. W
przypadku ilości ułamkowych zastrzegamy sobie dostawę i rozliczenie
według oryginalnych paczek lub obowiązek dopłaty przez klienta do
pełnej wartości paczek.

Zlecenia klientów, udzielone naszym przedstawicielom w podróży,
wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia z naszej
strony.

W przypadku dostaw przez nasze samochody ciężarowe naliczamy
udział w kosztach transportu, wynoszący obecnie 40 zł.

Obowiązują ceny i propozycje zwiększenia cen ważne w dniu wysyłki,
o ile dana cena nie zostanie określona pisemnie jako cena stała. W
przypadku dostaw z terminem płatności powyżej czterech miesięcy
po zawarciu umowy dopuszczalne są odpowiednie podwyżki cen,
jeśli wynikają ze zmian w czynnikach determinujących cenę, które
powstały nieprzewidywalnie po zawarciu umowy. O podwyżce cen
należy poinformować klienta w odpowiednim terminie. Klient może
przy podwyżce ceny, przekraczającej 5 % ponad wzrostem indeksu
cen kosztów utrzymania, odstąpić od umowy w terminie 14 dni po
ogłoszeniu podwyżki cen.

III. Dostawa, okres dostawy, pokonanie zagrożeń, zwrot

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu dostawy, z wyjątkiem sytuacji,
w których terminy dostaw zostały pisemnie zatwierdzone lub wyraźnie
określone jako stałe. Terminy dostaw dotyczą wysyłki towaru z
magazynu we Wrocławiu lub bezpośrednio dostawy w formie wysyłki
od producenta. Dostawy częściowe dopuszczalne są w uzgodnionym
zakresie.

Zastrzegamy możliwość wydłużenia terminu realizacji dostawy
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej, w
szczególności opóźnienia w dostawach naszych poddostawców,
blokady i strajków oraz innych awarii zakładowych, zarządzenia władz,
braków materiałowych i energetycznych. W wypadkach określonych
powyżej klientowi nie przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniami
odszkodowawczymi względem Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. z
tytułu nienależytego wykonania umowy.

Jeśli dopuszczalny termin dostaw będzie przez nas przekroczony
o ponad cztery tygodnie, wówczas klient ma prawo do wyznaczenia
nam odpowiedniego dodatkowego terminu. Jeśli umowa nie może
być wykonana w tym terminie, wówczas klient jest uprawniony do
odstąpienia od umowy, składając w formie pisemnej oświadczenie
odpowiedniej treści. Klientowi nie przysługuje jednak możliwość
dochodzenia praw, należności lub roszczeń wszelkiego rodzaju, chyba,
że obciąża nas umyślne działanie lub rażące zaniedbanie.

Zmiany w technicznym wykonaniu naszego towaru pozostają – bez
szczególnego zawiadamiania klienta – zastrzeżone, jeśli nie narusza
to wartości i sposobu zastosowania oferowanego towaru. W przypadku
wykonań specjalnych zastrzegamy sobie przekroczenie ilości dostawy
o 10 % powyżej lub poniżej właściwej wartości.

Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta
po opuszczeniu przez towar naszego magazynu we Wrocławiu.
Przy bezpośredniej dostawie towaru za pośrednictwem przewoźnika,
klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przy transporcie
dokonywanym naszym samochodem ciężarowym nasza
odpowiedzialność i naszych pracowników ograniczona jest do
umyślnego działania i rażącego zaniedbania oraz do dostawy zastępczej
lub korekty z wykluczeniem wszelkich dalszych roszczeń, chyba że,
dostawa zastępcza lub korekta okażą się dwukrotnie nieskuteczne. W
tym ostatnim przypadku klient ma prawo z wykluczeniem dodatkowych
roszczeń do żądania odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny lub do
wyboru odstąpienia od umowy.

IV. Roszczenia z tytułu reklamacji

W razie przesłania towaru, klient obowiązany jest zbadać przesyłkę
i jeżeli stwierdził nieprawidłowość dostawy, ubytek lub uszkodzenie
rzeczy, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić pisemną reklamację z
tego tytułu. Ciężar udowodnienia powyższej sytuacji, w szczególności
wykazanie istnienia wady, momentu stwierdzenia wady i terminowości
reklamacji, spoczywa na kliencie. Klient powinien, w terminie dwóch
miesięcy od momentu stwierdzenia stanu towaru niezgodnego z
umową, złożyć pisemne zawiadomienie o oczywistych wadach. Zgłoszenie uważane jest za dokonane wraz z chwilą doręczenie go do
nas. W przypadku niezachowania powyższego terminu, uprawnienia
klienta wygasają. Nie dotyczy to przypadku podstępnego działania
sprzedawcy. Obowiązek przedstawienia dowodów w momencie
stwierdzenia wady dotyczy konsumenta. Jeśli klient został namówiony
do zakupu towaru przez niewłaściwe wypowiedzi producenta,
spoczywa na nim obowiązek przedstawienia dowodów w sprawie
swojej decyzji zakupowej.

Z tytułu wad towaru zobowiązujemy się do dokonania ich naprawy
bądź dostawy zastępczej rzeczy wolnych od wad, przy czym wybór
świadczenia uzależniony jest od naszej decyzji.

Jeśli dodatkowa realizacja powyższych świadczeń zakończy się
dwukrotnie niepowodzeniem, klientowi przysługuje prawo wyboru
obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku tylko
niewielkiej niezgodności z umową, w szczególności przy jedynie
niewielkich wadach nie przysługuje klientowi jednakże prawo do
odstąpienia od umowy. Jeśli klient wybierze po nieudanej ponownej
realizacji pod względem wady prawnej lub rzeczowej odstąpienie od
umowy, nie przysługuje mu poza tym żadne prawo do odszkodowania z
tytułu wady. Jeśli klient wybierze po nieudanej realizacji obniżenia ceny,
towar pozostaje u klienta. Obniżenie ceny nastąpi w takim stosunku, w
jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do wartości obliczonej
z uwzględnieniem istniejących wad. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
spowodujemy naruszenie umowy w sposób podstępny.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy wygasają po upływie roku.

Określenie rodzaju towaru stanowi jedynie uzgodniony opis produktu
producenta. Publiczne wypowiedzi, promocja lub reklama producenta
nie stanowią przy tym umownego podania określenia rodzaju towaru.

 

V. Ograniczenia odpowiedzialności

W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków, nasza
odpowiedzialność ogranicza się do szkody przewidywalnej ze
względu na rodzaj towaru, typowej dla danej umowy, bezpośredniej.
Nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności w przypadku
nieumyślnego naruszenia obowiązków za szkody, nie powstałe w
samym przedmiocie dostawy, w szczególności za utracone zyski,
szkody wynikające z przerw eksploatacyjnych, przerw w użytkowaniu
lub innych szkód majątkowych klienta. Dotyczy to także nieumyślnego
naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli ustawowych lub
osoby współpracujące przy realizacji umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności przy nieumyślnym naruszeniu
nieistotnych obowiązków umownych.

W zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Nasza odpowiedzialność wygasa, jeśli dostarczony towar ulegnie
obróbce lub zmianie, chyba, że klient udowodni, że obróbka lub zmiana
nie były przyczyną.

Roszczenia odszkodowawcze klienta z powodu wady przedawniają się
po roku od wysyłki towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy można nam
zarzucić podstępne działanie.

 

VI. Warunki płatności

Termin płatności jest ustalany indywidualnie z klientem i umieszczany
na fakturze dokumentującej sprzedaż.

W przypadku zwłoki w zapłacie, protestu czekowego lub wekslowego
mamy prawo do odmowy dalszych dostaw lub wykonywania ich jedynie
za przedpłatą, żądania wszelkich nierozliczonych, także odroczonych
kwot rachunków do natychmiastowej zapłaty, odwołania bieżących
weksli i żądania w zamian za ich zwrot zapłaty gotówkowej lub
zabezpieczenia oraz w przypadku zadłużenia rekompensaty. Jesteśmy
także uprawnieni do odzyskania zastrzeżonego towaru, a klient jest
zobowiązany do ich wydania.

Jesteśmy uprawnieni także do wyznaczenia klientowi odpowiedniego
terminu do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym jego upływie
do odstąpienia od umowy.

Nie mamy obowiązku przyjąć weksla do zapłaty. Przyjęcie nastąpi w
każdym razie tylko do częściowej realizacji, także przy prolongatach,
przy czym obowiązują nadal bez naruszeń nasza prawa wynikające z
Ogólnych warunków handlowych. Koszty weksla i opłaty obciążają
klienta.

VII. Kompensata i zatrzymanie

Klient jest uprawniony do kompensaty jedynie z tytułu bezspornych
lub prawomocnie stwierdzonych należności wzajemnych. Prawo do
zatrzymania przysługuje klientowi jedynie z tytułu roszczeń z tego
samego stosunku umownego.

VIII. Opakowanie i ubezpieczenie transportowe

Opakowanie rozliczane będzie po cenie kosztów własnych i nie będzie
odbierane. Ubezpieczenie transportowe zawarte będzie, jeśli nie
przyjęto tego zwyczajowo, jedynie na życzenie i na koszt klienta.

IX. Zastrzeżenie prawa własności

1. Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością
Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. aż do momentu całkowitego
uregulowania za niego wszelkich należności.

2. Klient jest zobowiązany do traktowania w sposób staranny towaru.
Jeśli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne, klient powinien
je wykonywać regularnie na własny koszt. Klient jest zobowiązany do
bezzwłocznego poinformowania o dostępie osób trzecich do towaru,
szczególnie w przypadku zastawu, oraz ewentualnych uszkodzeniach
lub zniszczeniach towaru.

3. Mamy prawo, w przypadku zachowania klienta niezgodnego z
umową, w szczególności przy zwłoce w zapłacie oraz w przypadku,
gdy wniesiono wniosek o wszczęcia postępowania upadłościowego na
majątku klienta, do odstąpienia od umowy i ponownego żądania zwrotu
towaru.

4. Klient ma prawo do dalszej odsprzedaży towaru w zwykłym trybie
transakcji. Odstępuje nam już teraz wszelkie należności w wysokości
kwoty rachunku, powstałe w wyniku dalszej odsprzedaży osobie trzeciej.
Przyjmiemy w związku z tym odstąpienie klienta. Po odstąpieniu klient
jest uprawniony do windykacji należności. Zastrzegamy sobie prawo
do samodzielnej windykacji należności, gdy tylko klient nie będzie
prawidłowo wypełniał swoich obowiązków zapłaty i popadnie w zwłokę
z płatnością lub jeśli wniesiono wniosek o wszczęcie postępowania
upadłościowego na jego majątku. W tym przypadku możemy żądać,
aby klient poinformował nas o odstąpionych należnościach i o ich
dłużnikach, poda wszelkie dane konieczne do windykacji, wręczy
związaną z tym dokumentację i poinformuje dłużników o odstąpieniu.

5. Obróbka i przetwarzanie towaru przez przedsiębiorcę następować
będzie zawsze w imieniu i na zamówienie dla nas. Jeśli następuje
przetworzenie nienależących do nas przedmiotów, wówczas
nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy proporcjonalnie do
wartości dostarczanego przez nas towaru w stosunku do pozostałych
przetwarzanych przedmiotów. To samo dotyczy sytuacji, gdy towar jest
wymieszany z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami.
Jeśli przemieszanie nastąpi w ten sposób, że rzecz klienta powinna
być traktowana jako rzecz główna, uważa się za uzgodnione, że klient
przekaże nam proporcjonalnie współwłasność. Klient zachowuje
powstałą w taki sposób własność jednostkową lub współwłasność dla
nas.

6. W przypadku zapłat w procedurze czeku – weksla nienaruszone
pozostaje nasze prawo zastrzeżenia własności i prawa zabezpieczające
i występują tak długo, dopóki nie skończy się nasza odpowiedzialność
z tytułu weksla lub czeku.

7. Zobowiązujemy się do udostępnienia klientowi na żądanie
przysługujących nam zabezpieczeń pod warunkiem, że kwota
przysługujących nam zabezpieczeń przekracza o ponad 10 %
zabezpieczone należności; Wybór możliwych do zatwierdzenia
zabezpieczeń jest naszym obowiązkiem.

 

X. Odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków klienta

W przypadku naruszenia obowiązków przez klienta mamy prawo
do żądania odszkodowania w wysokości 20 % wartości zamówienia,
bez wymagania dodatkowych dowodów. Zastrzeżone pozostaje prawo
do dochodzenia wyższego odszkodowania.

Klient ma prawo do udowodnienia, że szkoda w ogóle nie powstała
lub jest znacząco niższa niż kwota ryczałtowa.

 

XI. Miejsce realizacji umowy i właściwy sąd

Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest sąd właściwy ze względu
na siedzibę Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Oferowane produkty podlegają ochronie prawnej wynikającej
z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(Dz.U.2013.1410 z dnia 29.11.2013, z późn. zm.)

2. Sprzedaż produktów oferowanych przez Ferdinand Gross Polska
Sp. z o.o. podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz.U.2016.710 z dnia 25.05.2016, z późn. zm.).

3. Produkty oferowane przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. są
produktami nowymi. Nie stanowią one produktów używanych.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5. Jeśli poszczególne postanowienia umowy z klientem wraz z niniejszymi
Ogólnymi warunkami handlowymi staną się lub są w całości lub
części nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
Uregulowanie nieważne powinno być w całości lub części zastąpione
uregulowaniem, które możliwie najwierniej oddaje cel gospodarczy
nieważnego postanowienia.

____________________________________________________________________


Spółka jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000233828,
Kapitał zakładowy: 550 000 PLN, Regon: 020071013, NIP: 897-170-44-75.
Prezes: Gerald Richard Hering

 

Ogólne Warunki Handlowe (PDF)